Ana Sayfa / Genel / Esnaf Olma Şartları

Esnaf Olma Şartları

Esnaf ve sanatkâr:

İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına (Ekli listede yer alan) dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri, ifade eder.

Esnaf ve sanatkarlar yanlarında çalışanlar hariç, faaliyete başladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sicile kayıt edilmesi gereken hususları, bağlı bulundukları sicile tescil ve gazetede ilan ettirmekle yükümlüdürler.
Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.
Esnaf ve sanatkarların sicile kayıtlarında, kendilerinin vergi mükellefi olduklarının belgelenmesi istenir.

Ayrıca; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili ustalık belgesi istenir.
Sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması ve her bir kayıt için alınması gereken ücretlerin ayrı ayrı alınması gereklidir.

Sicile kaydı yapılan esnaf ve sanatkârların ilgili odaya kayıt için bilgilerinin gönderilmesi, sicil tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir.
Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya, karma oda yoksa meslek ve sanatları ile ilgili en yakın odaya kayıt için gönderilir.

İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır. üye kayıt defterine teselsül eden numara ile kayıtları yapılır. Odaya kaydedilen üyeye, bir kayıt sicil numarası ve bir üye kimlik kartı verilir.
Tescil ilgilinin bizzat talebi üzerine yapılır. Tescilini isteyen kişi, sicil memuruna; sicile kayıt için başvuru formunu ve formda zikredilen belgeleri ibraz etmeye mecburdur.

Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik marifetiyle tutulur. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik tarafından verilir.

Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.

Aynı faaliyetten dolayı, esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı olanlar, ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kaydedilemezler. Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kayıtlı olanlar esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilemezler.
Esnaf ve sanatkarların, aynı çalışma bölgesi içinde aynı meslek kolunda, farklı  iki odaya birden kayıt yaptırmaları söz konusu değildir. Bu nedenle çalışma bölgesindeki oda kaydı yeterlidir. Esnaf ve sanatkar aynı zamanda farklı iki mesleği icra ediyorsa; ayrı ayrı iki odaya kayıt yaptırabilir.

Esnaf ve sanatkarlar da başka bir il sınırında işyeri açtıklarında, bulundukları Esnaf ve Sanatkar Siciline ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadır.
Ülkemizde ticari ve mesleki faaliyette bulunmak için gerekli izin ve müsaadeyi almış olan yabancı devlet uyruğunda bulunanların  ilgili odaya kaydının yapılması gerekmektedir.

Üyelik Şartları Nelerdir?

a)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye’de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
b)     Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
c)      Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak

Üyenin Görevleri

1-Kayıt ücreti ve yıllık aidatı ödemek,

Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır.

2- Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.

3-Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

4-Oda organlarının yetkileri dahilinde alacakları karar uymak zorundadırlar.

Üyeliğin son bulması

Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir.

a)     Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.

b)     Üyelik  şartlarından herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.

c)      Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.

d)     Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez.

ESNAF VE SANATKAR KOLLARI

A – İMALAT VE TAMİRATLA İLGİLİ MESLEK KOLLARI

1- MADENİ EŞYA-MAKİNA İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ

1) Demircilik (sıcak ve soğuk demircilik)
2) Presçilik
3) Dökümcülük
4) Haddecilik
5) Tesviyecilik (Tornacılık, Frezecilik, Vargel, Planyacılık, Taşlama, Alet Bilemeciliği)
6) Makina Takım Tezgahı ve Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği
7) Kaynakçılık
8) Demir Çarkçılığı ve Çemberciliği
9) Kalıpçılık
10) Kalaycılık Bakırcılık
11) Tenekecilik
12) Soba Kazan ve Benzeri İmalciliği ve Tamirciliği
13) Kesici Alet İmalciliği ve Tamirciliği ( Bıçak vb.)
14) Nalbantlık (Nal İmal Edenler)
15) Kuyumculuk (Altın, Gümüş vb.. Kıymetli Madenlerden Süs ve Ziynet Eşyası Yapımı ve Tamirciliği, Vitrin Kuyumculuğu)
16) Alüminyum Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
17) Kromaj ve Nikelajcılık Cilacılık vb.
18) Anahtarcılık
19) Dökme ve Teneke Boyacılığı
20) El Aletleri İmalciliği ( kazma ,keser, balta vs.)
21) Galvanizli Saçtan Mamul Eşya İmalciliği
22) Havagazı, Gazocağı vb. Ev Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği
23) Zirai Alet İmalciliği ve Tamirciliği
24) Karyola, Somya İmalciliği ve Tamirciliği
25) Tartı ve Ölçü Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği
26) Hesap Makinesi veb. Tamirciliği
27) Madeni Eşya Üzerine İşlemecilik ( Kalemkarlık)
28) Lehimcilik
29) Av ve Kamp Araçları vb. İmalciliği ve Tamirciliği
30) Çırçır Makinesi İmalciliği ve Tamirciliği
31) Para Kasası İmalciliği ve Tamirciliği
32) Akaryakıt Pompası Tamirciliği
33) Aliminyum Doğramacılığı
34) Beyaz Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
35) Banyo Aksesuarları, Duşa Kabin İmalciliği ve Tamirciliği
36) Çinko Metal Kaplamacılığı
37) Çelik Eşya, Çelik Kapı İmalciliği, Montajcılığı ve Tamirciliği
38) Çivi, Civata ve Benzeri İmalciliği
39) Çerçeve, Pano vb. İmalciliği
40) Doğalgazla Çalışan Aletler İmalciliği ve Tamirciliği
41) Dikiş ve Örgü Makineleri Tamirciliği
42) Kuruyemiş Kavurma Makinesi İmalciliği ve Tamirciliği
43) Güneş Enerjisi Aksamı İmalciliği ve Tamirciliği
44) Her Türlü Müzik Aleti İmalciliği ve Tamirciliği
45) Hidrolik Makine ve Teçhizat İmalciliği ve Tamirciliği
46) Kalorifer ve Sayaç Tamirciliği
47) Kazan İmalciliği ve Tamirciliği
48) Kompresör İmalciliği ve Tamirciliği
49) Madeni Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
50) Madeni Etiket, Rozet, Plaka vb. İmalciliği ve Tamirciliği
51) Makas İmalciliği, İşlemciliği ve tamirciliği
52) Metal Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
53) Soğutma ve İklimlendirme, Radyan Isıtma Cihazı İmalciliği, Montajcılığı ve Tamirciliği
54) Metal Levha İşletmeciliği, Metal Kaplamacılığı
55) Sanayi Tipi Oksijen Tüpü İmalciliği ve Tamirciliği
56) Şofben, Termosifon, Fırın vb. Alet Tamirciliği
57) Yangın Söndürme Aleti İmalciliği ve Tamirciliği
58) Ziraat Makineleri İmalciliği ve Tamirciliği
59) Mekanik, Hidrolik ve Pinomatik
60) Model İmalciliği
61) Kantar, Terazi, Baskül vb. İmalciliği ve Tamirciliği
62) Tüfek ve Tabanca İmalciliği ve Tamirciliği
63) Tanker ve Treyler Tamirciliği
64) Yağmur Oluklu Boru İmalciliği ve Tamirciliği
65) Yağ İmalciliği (Makina )
66) CNC Tezgahı Tamirciliği

2- OTO VE DİĞER MOTORLU TAŞIT ARACI İMAL VE TAMİRCİLİĞİ

1 ) Dorse Damper, Karasör İmalciliği ve Tamirciliği (Ahşap ve diğer malzemeden)
2 ) Motor Tamirciliği
3 ) Motorlu Taşıt İmalciliği ve Tamirciliği
4 ) Şase İmalciliği ve Tamirciliği
5 ) Oto Elektrikçiliği
6 ) Taşıt Aracı Döşemesi İmalciliği, Kuruculuğu (Montaj) ve Tamirciliği
7 ) Radyatör Tamirciliği
8 ) Oto Lastiği Kaynak ve Kaplamacılığı
9 ) Oto Camı Tamirciliği
10) Bisiklet ve Motosiklet Tamirciliği
11) Akü İmalciliği ve Tamirciliği
12) Plaka İmalciliği
13) Oto Boyacılığı
14) Kaporta Tamirciliği
15) Eksoz İmalciliği ve Tamirciliği
16) Oto Yağlama ve Yıkamacılık
17) Makas, Fren, Ön Düzen, Dizel Motor, Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı
18) Balata, Amortisör, Diferansiyel, Karbüratör, Rektifiye, Şanzıman, Jant, Tampon,Bobinaj ve Lastik Tamirciliği
19) Gaz Kuruculuğu (Montaj)
20) Kilit Tamirciliği
21) Kriko İmalciliği ve Tamirciliği
22) Krank Taşlamacılığı
23) Klima Bakım ve Onarımcılığı
24) Oto Yedek Parça İmalciliği
25) Oto Conta ve Yay İmalciliği
26) Dişli Taşlamacılığı
27) Oto Nikelajcılığı
28) Oto Yağ İmalciliği
29) Oto Aksesuar İmalciliği
30) İş Makineleri Tamirciliği
31) Oto Rulman ve Yağ Keçeleri İmalciliği ve Tamirciliği
32) Oto Hurdacılığı
33) Oto Test
34) Deniz Motorcuları ve İmalatçıları

3- ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLERİ İMAL VE TAMİRCİLİĞİ

1 ) Elektrik, Motor ve Bobinaj İmalciliği ve Tamirciliği
2 ) Elektrikli Araç Gereç ve Ev Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği
3 ) Elektrik Tesisatçılığı
4 ) Elektronik ve Elektro Mekanik Büro ve Bilgi İşlem Makineleri Bakım ve Tamirciliği
5 ) Asansör Kurulması, Bakımı ve Tamirciliği
7 ) Elektrik Malzemeleri İmalciliği
8 ) Haberleşme Cihazları Tesisat, Bakım ve Tamirciliği
9 ) Kablolu Yayın, FM-TV Vericiler, Uydu Cihazları, Anten Kuruculuğu Bakım ve Tamirciliği
10 ) Endüstriyel Bakım ve Tamir Elektrikçiliği ve Elektronikçiliği
11 ) Tıbbi Cihazlar Bakım ve Tamirciliği (Tıp Elektronikçiliği)
12 ) Otomatik Kumanda ve pano Hazırlama Hizmetleri
13 ) Aydınlatma Araçları İmalciliği
14 ) Alarm ve Güvenlik Sistemleri İmalciliği, Bakımı, Kuruculuğu ve Tamirciliği
15 ) Oto Müzik ve Alarm Sistemleri Kuruculuğu, Bakım ve Tamirciliği
16 ) Ses ve Görüntü Sistemleri Kartlarının Ayar ve Tamirciliği

4- METALDEN BAŞKA MADDELERDEN EŞYA İMALCİLİĞİ

1 ) Topraktan Mamul İnşaat Malzemeleri İmalciliği
2 ) Toprak Mamulü Eşya İmalciliği
3 ) Kireç, Alçı İmalciliği
4 ) Taşçılık, Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı
5 ) Fayans Çini Seramikten Mamul Her Türlü Eşya İmalciliği
6 ) Betondan Mamul Eşya İmalciliği
7 ) Lüle Taşçılığı
8 ) Düğme, Tarak, Toka, Boncuk ve Tavla Zarı İmalciliği
9 ) Tebeşir ve Boya İmalciliği
10 ) Seramikçilik ve Çinicilik
11 ) Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı
12 ) Mermer Ocakçılığı
13 ) Turistik, Otantik Hatıra Eşya İmalciliği
14 ) Vitray Malzemeleri İmalatı ve Kuruculuğu

5- AĞAÇTAN MAMUL EŞYA İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ

1 ) Marangozluk
2 ) Mobilya İmalciliği ve Tamirciliği
3 ) Mobilya Döşemeciliği
4 ) Doğramacılık, Dülgerlik
5 ) Kereste İmalciliği, Hızarcılık
6 ) Ambalaj Malzemesi İmalciliği
7 ) Araba İmalciliği ve Tamirciliği
8 ) Sandalye ve Benzerleri İmalciliği
9 ) Oymacılık
10 ) Parke İmalciliği
11 ) Sepet ve Süpürge İmalciliği
12 ) Fıçı İmalciliği
13 ) Ahşap Deniz Araçları ve Kürek İmalciliği ve Tamirciliği
14 ) Fırınlama ve Tahnit İşleri
15 ) Semer İmalciliği ve Tamirciliği
16 ) Oyuncak İmalciliği ve Tamirciliği
17 ) Mobilya İskeleti İmalciliği ve Tamirciliği
18 ) Kakmacılık
19 ) Kasa ve Karoser İmalciliği ve Tamirciliği
20 ) Kalıpçılık
21 ) Kıtıkçılık
22 ) Tahtadan Sandık, Kutu vb. İmalciliği ve Tamirciliği
23 ) Ağaç İşleri Tornacılığı
24 ) Marangoz Modelciliği
25 ) Boyacılık, Cilacılık, Lake Polyesterciliği,
26 ) Çıkrık, Tahta, Makara, Masura ve Dokuma Mekiği İmalciliği
27 ) Elbise Askısı, Ütü Tahtası, Ekmek Tahtası, Tahta Kaşık, Çamaşır Mandalı, Takunya, Topuk ve Ökçe İmalciliği.
28 ) Hasırcılık, Hasırdan Mobilya ve Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
29 ) Ahşaptan Kapı ve Pencere Profili İmalciliği ve Tamirciliği
30 ) Sunta ve Kontrplak ve Bunlardan Mamul Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
31 ) Ahşap İskeletçiliği
32 ) Panjur, Stor İmalciliği
33 ) Ahşaptan Her Türlü Ev Eşyası İmalciliği ve Tamirciliği
34 ) Ağaç Baston, Pipo aplik vb. Turistik Eşya İmalciliği
35 ) Laminant İmalciliği

6- DERİ VE DERİDEN MAMUL EŞYA İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ

1 ) Tabaklama (Debbağ)
2 ) Saraçlık ve Köşkerlik
3 ) Semer Eyer vb. İmalciliği ve Tamirciliği
4 ) Sayacılık
5 ) Deri Konfeksiyon Eşya ve Deri Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
6 ) Ayakkabı, Terlik vb. Deri Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
7 ) Ayakkabı Yardımcı Malzemeleri İmalciliği
8 ) Çanta İmalciliği
9 ) Deri Boyacılığı
10 ) Ayakkabı Modelciliği
11 ) Deri Taşçılık

7- YAPI SANATLARI

1 ) Duvarcılık
2 ) Boyacılık ( İnşaat )
3 ) Sıhhi Tesisatçılık
4 ) Camcılık
5 ) Beton Mozaikçiliği
6 ) Döşeme ( Fayans, Karo, Parke, vb.) ve Duvar Kaplamacılığı
7 ) Betonarme Demirciliği
8 ) Beton Kalıpçılığı (İnşaat Kalıpçılığı, Ahşap)
9 ) Baca, Çatı Şömine ve Barbekü Yapımcılığı
10 ) Çimento ve Kömürden Briket, Tuğla İmalciliği
11 ) Sıvacılık
12 ) Alçı, Mermer Tozundan Balkon, Merdiven Korkuluğu İmalciliği
13 ) Dekorasyonculuk
14 ) Doğal Gaz Tesisatçılığı
15 ) İnşaatçılık
16 ) Taşçılık
17 ) Boyacılık ve Yüzey Kaplamacılığı ve İmalatçılığı
18 ) Yapı Yalıtımcılığı
19 ) Plastik Doğrama İmalciliği
20 ) Mermer Döşemeciliği
21 ) Bahçe Düzenleme ve peyzaj İşleri
22 ) İnşaat Malzemeleri İmalciliği
23 ) Gravür İşlemecilik

8- HER TÜRLÜ DOKUMA, GİYİM, MENSUCAT, ÖRGÜLÜK EŞYA İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ

1 ) Pamuklu Yünlü İpekli Dokuma İmalciliği
2 ) Halı Kilim İmalciliği ve Tamirciliği
3 ) Halal, Urgan, ip, Sicim İmalciliği
4 ) Örücülük
5 ) Tela İmalciliği
6 ) Her Nevi İplik İmal Terbiye ve Boyacılığı
7 ) Çadır İmalciliği
8 ) Çaput, Pala Dokumacılığı
9 ) Çırçır Topu İmalciliği
10 ) Çırçır ve Çolkar Makinesi İşletmeciliği
11 ) Çuval İmalciliği
12 ) Dokumacılık
13 ) Emprime Baskıcılığı
14 ) Kolan, Velense vb. Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
15 ) Silindiraj, Lamba Fitili, Paspas vb. İmalciliği
16 ) Hazır Giyim Eşyası İmalciliği
17 ) Terzilik
18 ) Aba İmalciliği (Mamul Kumaşı Su İle Sıkiştırma)
19 ) Apreleme ve Kaşarlama
20 ) Balık Ağı ve Benzeri İmalciliği
21 ) Battaniye İmalciliği
22 ) Şapka İmalciliği
23 ) İşlemecilik, Nakışçılık, Piko ve İlik Açma İşleri
24 ) Yorgancılık ve Hallaçlık
25 ) Çorap İmalciliği
26 ) Konfeksiyonculuk
27 ) Koza, Çırçır, İp, Boya İmalciliği
28 ) Kürk İmalciliği ve Tamirciliği
29 ) Örgücülük ve Trikotajcılık
30 ) Yazma İmalciliği
31 ) İlikçilik, Pikoculuk
32 ) Gelinlik, Gelinlik Çiçeği İmalciliği
33 ) Fermuar ve Çıtçıt İmalciliği
34 ) Eldiven vb. İmalciliği
35 ) Gömlek İmalciliği
36 ) İç Çamaşırı İmalciliği

9- KAĞIT VE BASIMLA İLGİLİ SANATLAR

1 ) Her Türlü Ambalaj Malzemesi İmalciliği
2 ) Matbaacılık (Tipo, Ofset ve Dijital Baskıcılık), Ciltçilik ve Mahalli Gazetecilik
3 ) Fotoğrafçılık
4 ) Dosya ve Klasör Defter vb. Mamuller İmalciliği
5 ) Kağıt ve Duvar Kağıdı İmalatçıları
6 ) Matbaa Eski Kalıpçılığı
7 ) Serigrafi, Baskı, ve Grafik İşleri
8 ) Dizgicilik Soğuk (Bilgisayar vb.) Sıcak (Entertip vb)
9 ) Matbaa Montajcılığı
10 ) Mücellitlik
11 ) Renk Ayrımcılığı, Filmcilik, Kameracılık
12 ) Bıçakçılık

10- SPOR ALET VE SIHHİ MALZEME İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ

1 ) Her Çeşit Spor Malzeme Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği
2 ) Laboratuar, Eğitim ve Sıhhi Teçhizat İmalciliği ve Tamirciliği
3 ) Av ve Kamp Araçları İmalciliği ve Tamirciliği
4 ) Her Çeşit Sabun İmalciliği
5 ) Yapay (protez) Uzay vb. İmalciliği
6 ) Her Çeşit Temizlik Tozu ve Temizlik Malzemesi İmalciliği
7 ) Kasık Bağları, Korse vb. Malzemeleri İmalciliği
8 ) Ortopedik Alet ve Malzemeler İmalciliği
9 ) Her Çeşit Tıbbi Malzeme İmalciliği ve Tamirciliği

11- GIDA MADDELERİ İMALCİLİĞİ

1 ) Un ve Unlu Maddeler İmalciliği
2 ) Fırıncılık
3 ) Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Şekerli Maddeler İmalciliği
4 ) Ağda, Pekmez, Pestil vb. Maddeler İmalciliği
5 ) Gazoz ve Diğer Meşrubat İmalciliği
6 ) Mandıracılık (Peynir ve Yoğurt İmalciliği)
7 ) Nebati Yağ İmalciliği
8 ) Turşu ve Konserve İmalciliği ve Şıracılık
9 ) Sucuk Pastırma, Çemen, Salam Sosis vb. Maddeler İmalciliği
10 ) Kuruyemiş İmalciliği
11 ) Tatlı, Börek Pide vb. Maddeler İmalciliği
12 ) Muhallebi, Dondurma vb. İmalciliği
13 ) Zeytin ve Zeytinyağı İmalciliği
14 ) Un ve Toz Değirmenciliği
15 ) Süt Mamulleri Üreticiliği
16 ) Aperatif Yiyecek Maddeleri İmalciliği( Tantuni, Ciğer, Kokoreç, Gözleme)
17 ) Aşçılık (Sıcak ve Soğuk Mutfak Tabldot)
18 ) Buz İmalciliği
19 ) Bisküvi İmalciliği
20 ) Dondurma Külahı İmalciliği
21 ) Grill (Çevirme) Piliç İmalciliği
22 ) Salamurculuk
23 ) Şarap İmalciliği
24 ) Şeker ve Şıra İmalciliği
25 ) Her Çeşit Yiyecek Hazırlama ve Pişirme
26 ) Yufka İmalciliği
27 ) Simit ve Çörek vb. Maddeler İmalciliği
28 ) Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği

12- LASTİK, PLASTİK, POLYESTER VE BENZERİ MADDELERDEN HER TÜRLÜ EŞYA İMALCİLİĞİ

1 ) Polyestercilik, Polyesterden ve Lastikten Ev Eşyaları ve Sıhhi Malzeme ve Bel Lastiği imalciliği
2 ) Polyesterden Oto Yan Sanayi İmalciliği
3 ) Polyesterden Deniz Araçları İmalciliği
4 ) Lastik ve Plastikten Ayakkabı ve Diğer Eşya İmalciliği
5 ) Rejenere Kauçuktan Oto Lastik Kaplamacılığı
6 ) Fiberglas İmalciliği
7 ) Katrancılık
8 ) Lastik Kaplamacılığı ve Tamirciliği
9 ) Lastik ve Panjur İmalciliği
10 ) Naylon ve Plastikten Eşya ve Kauçuk İmalciliği
11 ) Plastik Doğramacılık
12 ) Pompa Enjektörü İmalciliği
13 ) PVC Doğrama İmalciliği
14 ) Plastikten Granür İmalciliği
15 ) Plastikten Boru İmalciliği
16 ) Süngercilik
17 ) Plastik İşlemeciliği
18 ) Naylon Örtü ve Poşet İmalciliği
19 ) Yağmurluk ve Naylon Giyim Eşyası İmalciliği
20 ) Tarak, Fırça vb. Malzemeleri İmalciliği

13- CAM MAMULLERİ İMALCİLİĞİ

1 ) Aynacılık
2 ) Her Çeşit Cam Eşyası İmalciliği
3 ) Süs ve Ziynet Eşyası İmalciliği
4 ) Avize İmalciliği
5 ) Cam İşlemeciliği
6 ) Cam ve Vitray Kuruculuğu

14- MUHTELİF MESLEK KOLLARI

1 ) Turistik Eşya İmalciliği
2) Oyuncak İmalciliği
3) Klişecilik, Lastik Damgacılık vb.
4) Tabelacılık
5 ) Fotoğraf Malzemesi İmalciliği
6 ) Saat, gözlük, Çerçeve, Çakmak, Kalem vb. Alet İmalciliği ve Tamirciliği
7 ) Her Türlü Müzik Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği
8 ) Akvaryumculuk
9 ) Diş Teknisyenliği
10 ) Bibloculuk, Büst İmalciliği
11 ) Kimyevi Madde İmalciliği
12 ) Kolonya İmalciliği
13 ) Mezarcılık (Üstübeç İmalciliği)
14 ) Mum İmalciliği
15 ) Seramikten Her Türlü Eşya İmalciliği
16 ) Saman Sap Balya İmalciliği
17 ) Sera Malzemeleri İmalciliği
18 ) Şemsiye İmalciliği ve Tamirciliği
19 ) Testicilik
20 ) Gümüş Eşya İmalciliği ve Tamirciliği
21 ) Su Deposu İmalciliği ve Tamirciliği

B- HİZMETLE İLGİLİ MESLEK KOLLARI

I- GIDA MADDELERİ İLE İLGİLİ HİZMETLER

1 ) Bakkallık, Bayilik, Büfecilik ve Benzerleri
2 ) Kasaplık Sakatatçılık
3 ) Pazarcılık Manavcılık (Sabit veya Seyyar)(Semt Pazarcılığı)
4 ) Sütçülük ve Yoğurtçuluk
5 ) Lokantacılık, Kebapçılık ve Köftecilik
6 ) Un, Kepek, Yem ve Zahire Satıcılığı
7 ) Tatlı ve Börek Satıcılığı
8 ) Pasta, Muhallebi ve Dondurma Satıcılığı
9 ) Su Ürünleri Avcılığı ve Satıcılığı
10 ) Kuruyemiş Satıcılığı
11 ) Tavukçuluk, Yumurtacılık
12 ) Baharatçılık
13 ) Her Türlü Seyyar Satıcılık (Süt, Yoğurt, Sebze ve Ev Eşyası Satanlar)
14 ) Çeleplik ve Besicilik
15 ) Kantincilik
16 ) Aktarlık
17 ) Bal ve Bal Ürünleri İmalciliği ve Satıcılığı
18 ) Balıkçılık
19 ) Kuru Bakliyat Satıcılığı
20 ) Mantar Üretim ve Satıcılığı
21 ) Kabzımallık
22 ) Kuru Kahvecilik
23 ) Zeytin ve Zeytinyağı Satıcılığı ve Yağhane İşletmeciliği
24 ) Pastahane İşletmeciliği
25 ) Hamburger, Pizza ve Piknik İşletmeciliği

2- ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

1 ) Motorsuz Taşıt Aracı Sürücülüğü
2 ) Şoförlük
3 ) Motorlu Araçlarla Karayolu Taşımacılığı
4 ) Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı ve İşletmeciliği
5 ) Arazi Taşıtı İşletmeciliği (Cip vb.)
6 ) Oto Kurtarıcı ve Çekme Aracı İşletmeciliği
7 ) Minibüsçülük
8 ) Nakliyecilik, Nakliye Ambarı İşletmeciliği
9 ) Otobüsçülük
10 ) Oto Park Yerleri, Garaj İşletmeciliği
11 ) Servis Aracı İşletmeciliği
12 ) Taksi Sahipleri
13 ) Kamyonculuk, Kamyonetçilik
14 ) İş Makinaları Operatörcüleri

3- BARINMA, DİNLENME, EĞLENME HİZMETLERİ

1 ) Han ve Otel İşletmeciliği
2 ) Motel ve Pansiyon İşletmeciliği
3 ) Kahvecilik, Kıraathanecilik vb.
4 ) Birahane ve Bar İşletmeciliği
5 ) Çaycılık, Çay Bahçesi İşletmeciliği
6 ) Bilardo Salonu Bowling Salonu ve Atari Salonu İşletmeciliği
7 ) Spor Salonu, Halı Saha ve Vücut Geliştirme ve Aerobik Salonu İşletmeciliği
8 ) Disko ve Klüp İşletmeciliği
9 ) Toplantı Salonu ve Düğün Salonu İşletmeciliği
10 ) Lokal İşletmeciliği
11 ) Sinema Salonu İşletmeciliği
12 ) Gazino, Panayır ve Lunapark İşletmeciliği
13 ) Plaj İşletmeciliği
14 ) Kafe İşletmeciliği
15 ) Internet Kafe İşletmeciliği
16 ) Video, CD ve DVD Klubü İşletmeciliği ve Satıcılığı

4- TEMİZLİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ

1 ) Kadın ve Erkek Kuaförlüğü
2 ) Manikür ve Pedikürcülük
3 ) Masajcılık
4 ) Hamam, Sıhhi Banyo, Kaplıca, Sauna İşletmeciliği
5 ) Kuru Temizleyicilik, Ütücülük, Kolacılık vb.
6 ) Güzellik Uzmanları (Epilasyon, Cilt Bakımı, Makyaj vb.) ve Güzellik Salonu İşletmeciliği
7 ) WC. İşletmeciliği
8 ) Diş Depocuları
9 ) Diş Protez Laboratuar İşletmeciliği

5- GIYIM KUŞAMLA İLGİLİ HIZMETLER

1 ) Hazır Giyim Eşyası Satıcılığı
2 ) Manifaturacılık
3 ) Tuhafiyecilik
4 ) Kavaflık
5 ) Deri ve Plastikten Mamul Eşya Satıcılığı
6 ) Terzi Malzemesi Satıcılığı
7 ) Kundura Malzemesi Satıcılığı
8 ) Butik İşletmeciliği
9 ) Pamukçuluk
10 ) Boyama Hizmetleri
11 ) Overkokculuk

6- MUHTELİF

1 ) Züccaciyelik
2 ) Kırtasiyecilik ve Kitapçılık
3 ) Kereste Satıcılığı
4 ) Mahrukatçılık
5 ) Eskicilik, Hurdacılık, Geri Dönüşümcülük vb.
6 ) Tiftikçilik Yüncülük
7 ) Turistik Eşya Satıcılığı
8 ) Nalbantlık
9 ) Antikacılık
10 ) Ayakkabı Boyacılığı
11 ) Tüp Gaz Satıcılığı
12 ) Milli Piyango Bileti Satıcılığı
13 ) Çiçek Satıcılığı
14 ) Emanetçilik
15 ) Enkazcılık ve Yıkımcılık
16 ) Gazete Bayiliği ve Dağıtımı
17 ) Hamallık
18 ) İyi Suculuk
19 ) Ahşap ve Plastik Parke Döşemeciliği
20 ) Mefruşat ve Mobilya Satıcılığı
21 ) Bujiteri ve Parfümeri Satıcılığı
22 ) Plak Bant Satıcılığı ve Kayıtçılık
23 ) Tarım İlaçları Satıcılığı
24 ) Arzuhalcilik ve İş Takipçiliği
25 ) Emlak Komisyonculuğu
26 ) Oto Galericiliği
27 ) Akaryakıt Satıcılığı ve Akaryakıt İstasyonu İşletmeciliği
28 ) LPG İstasyonu İşletmeciliği
29 ) Ambar İşletmeciliği
30 ) Av Bayiliği
31 ) Ambalaj ve Paketleme Hizmetleri
32 ) Arıcılık
33 ) Ağaç Kütüğü Alım ve Satımı
34 ) Bahçıvanlık
35 ) Biçer-Döver İşletmeciliği
36 ) Bilgisayar Alım-Satımı
37 ) Çamaşırhane İşletmeciliği
38 ) Cenaze Levazımatçılığı
39 ) Duşa Kabin ve Banyo Aksesuarları Satıcılığı
40 ) Fotokopicilik – Ozalitçilik – Teksircilik
41 ) Gübre Bayiliği
42 ) Halı Yıkama ve Çamaşırhane İşletmeciliği
43 ) Haratçılık
44 ) Hafriyatçılık
45 ) Hırdavatçılık
46 ) Hediyelik Eşya Satıcılığı
47 ) Hayvan Derisi Post Alım – Satımı
48 ) Itriyatçılık
49 ) Kimyevi Madde Satıcılığı
50 ) Kuş, Evcil Hayvan ve Deney Hayvanı Satıcılığı
51 ) Kömür Alım-Satımı
52 ) Madeni Yağ Satıcılığı
53 ) Modelistlik – Stilistlik
54 ) Müzik Aletleri Satıcılığı
55 ) Mutfak Eşyaları Alım – satımı
56 ) Nalburiye ve Nalburluk
57 ) Naylon Poşet Satıcılığı
58 ) Oto Yıkama ve Yağlama İşletmeciliği
59 ) Oto Lastik ve Jant Alım – Satımı
60) Odun Kesim Motoru Satıcılığı
61 ) Plan Atölyesi İşletmeciliği
62 ) Reklamcılık
63 ) Ressamlık
64 ) Saat ve Çakmak Satıcılığı
65 ) Soğuk Hava Depoculuğu
66 ) Spor Salonu İşletmeciliği
67 ) Spor Loto, Sayısal Loto, loto, Ganyan vb. Bayiliği
68 ) Soğutma ve İklimlendirme Aletleri Satıcılığı
69 ) Sağlık Hizmetleri Satıcılığı
70 ) Oyuncak Satıcılığı
71 ) Yem Değirmenciliği ve Yem Değirmeni İşletmeciliği
72 ) Ziraat Aletleri ve Zirai Ürünler Satıcılığı
73 ) İnşaat ve Hırdavat Malzemeleri Satıcılığı
74 ) Kameramanlık ve Video Çekimciliği
75 ) Turist Rehberleri
76 ) Sahne sanatçılığı
77 ) Bilgi İşlem ve Yazılım Hizmetleri
78 ) A Grubunda Belirtilen Herhangi bir Malın Satışını Yapanlar

Benzer Haber

2016 Genel İstatistikleri